Novinky via @TLPZcz

Obchodní podmínky

Termíny kurzů a školení » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - kurzy a semináře

Technická laboratoř protipožárních zařízení, družstvo se sídlem Jiráskova 154, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, identifikační číslo 030 848 84, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka Dr 1556 (dále jen „TLPZ”) poskytne Klientovi školení nebo soubor školení (dále jen „Seminář“). Přihláška na Seminář (dále jen „Přihláška“) zároveň slouží jako závazná objednávka.
Přihláška spolu s těmito podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů upravuje smluvní vztah mezi Klientem a TLPZ.

Závaznou Přihlášku na Seminář
Zašlete nejpozději 10 pracovních dnů před datem konání Semináře. Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek https://www.tlpz.cz.

Vyplněním a zasláním Přihlášky souhlasí Klient s podmínkami zde uvedenými.

Platební podmínky a vyúčtování
Klienti budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě Přihlášky zašleme Klientovi potvrzení o registraci, jehož součástí jsou i platební údaje - číslo účtu a variabilní symbol. Klient má možnost zaplatit cenu Semináře následujícími způsoby, pokud není stanoveno v nabídce jinak:

  • Bezhotovostním převodem na bankovní účet TLPZ

Platbu je potřeba provést nejpozději do 2 pracovních dnů před dnem konání Semináře. V případě platby bankovním převodem se dnem zaplacení považuje den připsání částky na účet TLPZ. Doklad o zaplacení bude Klientovi předán v den konání Semináře osobně, případně zaslán elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce.
V případě, že nebude platba připsána na účet TLPZ nejpozději v 8:00h v den konání Semináře, bude TLPZ požadovat platbu v hotovosti před zahájením Semináře, nebo nebude Klientovu účast na Semináři umožněna.

Vyrozumíme zároveň ty Klienty, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný Seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení Registrace.

Zrušení, ukončení Semináře
Při neúčasti Klienta (nebo jeho náhradníka) platbu za Seminář budeme požadovat, pokud Klient nezruší svou účast na Semináři písemným oznámením doručeným na výše uvedenou adresu TLPZ nebo e-mailem zaslaným TLPZ nejméně 3 pracovní dny před termínem konání Semináře.

Informace o změnách
TLPZ si vyhrazuje právo na změnu místa či data konání Semináře, změnu lektora. TLPZ si dále vyhrazuje právo Seminář zrušit, zejména z organizačních a provozních důvodů. Klienti budou vždy včas písemně, e-mailem či telefonicky informování o všech výše uvedených změnách. Jestliže TLPZ Seminář neuskuteční, a Klient platbu za Seminář již uhradil, bude Klientovi platba vrácena v plné výši.

Místo konání seminářů
Prostory TLPZ na této adrese: Jiráskova 154, Vysoké Mýto, popřípadě v jiném objektu, který TLPZ zajistí.

Písemné materiály a materiály v elektronické podobě
Součástí převážné většiny Seminářů jsou písemné materiály, které obdrží Klient v průběhu Semináře a dále pak materiály v elektronické podobě dostupné na internetových stránkách TLPZ. Klient může využít tyto materiály pro své potřeby nebo pro interní potřeby společnosti, která jej vyslala. Klient nesmí materiály poskytovat jakýmkoli dalším třetím osobám.

Na vyžádání vystavíme Klientovi potvrzení o účasti na semináři.

Svolení k zasílání obchodních sdělení
Pokud Klient v průběhu Přihlášky vyjádří svůj souhlas označením daného pole formuláře, a zároveň vyjádřil svůj Souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení TLPZ na poskytnutou elektronickou adresu. Tento souhlas může Klient kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na výše uvedenou adresu společnosti TLPZ nebo e-mailem zaslaným TLPZ

Omezení odpovědnosti
Smluvní strany se dohodly, že TLPZ neodpovídá za škody nepřímé a následné, ztráty dat nebo ušlý zisk. Celková výše škody způsobená v příčinné souvislosti s plněním TLPZ, kromě škody způsobené úmyslně, se omezuje do výše platby za Seminář.

Různé
Klienti jsou povinni před zahájením Semináře se zapsat na seznam účastníků, v opačném případě jim bude odmítnut vstupu do místa konání Semináře. Vztahy mezi Klientem a TLPZ založené Přihláškou a těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.5.2018 a plně nahrazují obchodní podmínky ze dne 1.3.2017

Soubory ke stažení
Jméno souboruVelikostDatum
icoTLPZ-VOP-Seminare_20180520.pdf

Obchodní podmínky pro kurzy a semináře

164.09 KB05.08.2018
Sdílet tuto stránku na : Facebook Twitter